Den 30. august afholdt Vandvisionen konferencen ”Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030” i Industriens Hus i København. Her blev der leveret input til EU-Kommissionen og den kommende revision af byspildevandsdirektivet. Derudover blev der delt ud af erfaringer ved at vise de gode løsninger og ideer fra forsyningerne, rådgiverne, udstyrsproducenterne og forskningsområdet.

Den danske vandsektor fik leveret politiske input til EU-Kommissionen og dens revision af byspildevandsdirektivet

Første del af konferencen stod på et europæisk udsyn, hvor der blev leveret politiske input til EU-Kommissionen, hvor vicegeneraldirektør i EU-Kommissionens miljødirektorat, Joanna Drake deltog.

Både departementschef i miljøministeriet, Henrik Studsgaard og underdirektør i DI, Karin Klitgaard opfordrede kraftigt Joanna Drake og Kommissionen til at skrive energi- og klimaneutralitet ind ved revisionen af Byspildevandsdirektivet. Direktivet er fra 1991, hvor der ikke var speciel meget fokus på klima men udelukkende på sundhed og miljø, hvorfor begge oplægsholdere lagde stor vægt på, at hvis de europæiske lande skal nå de indgåede klimamål i Parisaftalen, skal kommissionen arbejde for en europæisk energi- og klimaneutral vandsektor.

For at understrege den pointe nævnte Henrik, at 4 pct. Af EU’s samlede energiforbrug kommer fra vandsektoren. Hvorimod vandsektoren i Danmark kun bruger cirka 1,7 pct. af det samlede el-forbrug, og mange renseanlæg i dag ovenikøbet producerer mere energi, end de bruger. Karin lagde heller ikke skjul på, at en energi- og klimaneutral vandsektor i EU ikke kun er godt for klimaet – det er også god forretning. Så de europæiske drikkevands- og spildevandsvirksomheder skal bare i gang med at sætte ambitiøse mål.

Der var ingen tvivl om, at Joanna Drake var imponeret over den danske vandsektors resultater og Danmarks generelle klimalovgivning. Hun var især begejstret for, hvor gode vi er i Danmark til at inddrage virksomhederne, når der skal udformes nye love og regler. Her refererede hun til klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, hvis anbefalinger bl.a. har ført til, at et bredt flertal i Folketinget sidste sommer indgik en aftale om at arbejde mod en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 via en såkaldt Paris-model.

Konferencen viste store muligheder for vandsektoren inden for energieffektivitet, klimagasreduktion og øget energiproduktion

Efter det internationale udsyn lagde konferencens næste temaer fokus på de tre mest betydende faktorer for at blive energi- og klimaneutrale 1) energieffektivitet, 2) lattergas & metan og 3) energiproduktion: varmepumper og biogas. Her var der rig mulighed for at hente inspiration fra cases fra vandsektoren, hvor både forsyninger, virksomheder og forskere delte ud af erfaringer på deres områder.

Som nævnt er den danske sektor allerede godt på vej til at komme i mål med at blive energi- og klimaneutral, og derfor er flere dele af vandsektoren i gang med at blive energipositive. Flere af oplægsholderne fra diverse forsyninger, drikkevands- og rensningsanlæg kunne berette, hvordan tiltag såsom øget biogasproduktion, opgradering til naturgasnettet, øget brug af varmepumper og digitalisering af renseanlæg alle er løsninger for at øge energieffektivitet og -produktionen.

Dansk vandsektor skal ride med på eksportbølgen ved at anvende fortællingen om den danske klima- og energineutrale vandsektor

Konferencen sluttede af med en række oplæg, der belyste hvilke muligheder rådgiver- og udstyrsleverandørerne har for at anvende fortællingen om den danske klima- og energineutrale vandsektor til at øge eksporten af danske vandløsninger og -teknologier til resten af verdenen.

Flere af oplæggene lagde stor vægt på, at en ambitiøs regulering af den europæiske vandsektor kan fremme dansk eksport, hvorfor revision af byspildevandsdirektivet med fokus på en energi- og klimaneutral vandsektor er kærkomment for danske vandteknologieksportvirksomheder.